Закон о дуалном образовању

Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању

Закон о изменама и допунама Закона и средњем образовању и васпитању

Закон о основама система образовања и васпитања НОВИ

Закон о националном оквиру квалификација Републике Србије

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о начину обраде и исплате плата, додатака и
накнада плата запослених, односно накнада лица ангажованих
по уговору код индиректних корисника буџетских средстава за
област основног и средњег образовања

Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника,стручних сарадника и
васпитача у основној школи

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању


Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник о педагошкој норми свих облика образовноваспитног рада наставника и стручних сарадника у
средњој школи

Правилник о Програму рада стручних сарадника у основној школи

Правилник о Програму рада стручних сарадника у средњој школи

Правилник о упису ученика у средњу школу

Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о средњем образовању и васпитању

Закон о уџбеницима

Закон о систему плата у јавном сектору

Закон о измени Закона о основама система образовања и васпитања

Ценус средње школе

Ценус уметничке школе

Ценус специјалне школе

Ценус основне школе

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања
наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама

Стручно упутство за праћење ангажовања запослених у основним и средњим школама за школску 2021/2022. годину

Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2016/2017. годину

Стручно упутство о формирању одељења и група и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2021/2022. годину

Школски календар за основну школу за школску 2021/2022. годину

Школски календар за средњу школу за школску 2021/2022. годину

Закон о основама система образовања и васпитања