Устав Републике Србије

Закон о раду

Коментар измена и допуна Закона о Раду, септембар 2014.

Каталог радних места у јавним службама

Закон о безбедности и здрављу на раду

Закон о здравственом осигурању

Закон о пензијском и инвалидском осигурању

Закон о спречавању злостављања на раду

Strike law

Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом

Закон о равноправности полова

Закон о професионалној рехабилитцији и запошљањању особа са инвалидитетом

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености

Закон о окупљању грађана

Закон о јавном окупљању

Закон о социјално – економском савету

Закон о мирном решавању радних спорова

Закон о волонтирању

Закон o спречавању сукоба интереса приликом вршења јавних функција

Закон о правима радника за чијим је радом престала потреба

Закон о јавним службама

Закон о систему плата запослених у јавном сектору

Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника

Каталог радних места у јавном сектору

Закон о запосленима у Јавним Службама

Закон о забрани дискриминације

Правилник о ЈСИП – у

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама